יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
  דף הבית               לתרומות - בנק הדואר ח"ן  20033243                     צור קשר                
Homepage Israel Postal Bank Donate 20033243 Contact Us
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
חזרה לשער ראשית חכמה השיעור לעילוי נשמת הרב משה כהן ז"ל
שער היראה פרק שלישי שיעור ל"ד [אודיו] מקורות
 

השיעור לעילוי נשמת מרת לורט שמחה בת יעקב ז"ל

משך זמן השיעור - 36:15 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום


ולרפואת יעקב בן דינה

ולברכת זרע של קיימא

למסעוד אשר ערן בן מרים

ולאה בת שרה
ועד"ה אפשר לרמוז בכפל הפסוק, כי האותי ועדיה לא תיראו נאם ה' הוא כנגד שם יוד"ד, אם מפני לא תחילו כנגד שם אדנ"י ששם פנים והוא סוד מלא כל הארץ כבודו כדפירשו בתקונים, וכנגד ב' בחינות אלו הם בים, הא' כנגד שם אדנ"י הוא חול גבו"ל לים ח"ק עול"ם ולא יעברנהו שזו היא בחינת הנגלית, וכנגד הנסתר הוא (ירמיה ה, כג), ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו, ולכאורה ויתגעשו ולא יוכלו הוא מיותר, אלא הענין יובן במה שפירשו (זוהר סט) בפסוק (תהלים פט, י), אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם, כי בהיות הים בתוקף זעפו ימשך בו חוט של חסד להשקיטו מרוגזו וזעפו, וכן אמר שם תשבחם תתבר לון לאתבא לאתרייהו, ומפני שהחוט הזה קוב"ה הוא דמשדר ליה לכן יתכנה כנגד שם ידו"ד. ובזה יובן מאמר ספרי שהעתקנו בראש הפרק שאמרו ולא עוד אלא שמצטער ואינו יכול לעשות, שנאמר, ויתגעשו ולא יוכלו, וכנגד ב' בחינות אלו שפי' יש כנגדם באדם, הא' פנימיות הרוח שבקרבו שהוא סוד יוצר רוח האדם בקרבו שפירשו בזוהר (פר' מקץ קצו), והב' בחינת הלבוש שהוא הגוף שבו מתלבש הרוח, וכאשר יסתכל האדם בדבר הזה שרוחו וכל איבריו עשויים ומכוונים בעצת בית דין העליון, צריך לירא שלא יפגום באיבריו ולא ברוחו, כמו שפירשו ז"ל (מדרש קהלת) על פסוק (קהלת ב, יב), את אשר כבר עשוהו, זה לשונם, אשר כבר עשוהו עשהו אין כתיב כאן אלא עשוהו, כביכול מלך מלכי המלכים ובית דינו נמנו על כל אבר ואבר שלך והעמידך על מכונך, שנאמר) דברים לב, ו) הוא עשך ויכוננך, עכ"ל הובא בילקוט באיוב) קכא) בפסוק (איוב כו, יג) ברוחו שמים שפרה. הרי נתבאר בחינה א' מבחינות היראה מחמת הבושה: