יהי"ר שזכות רבותינו מקאמרנא זיע"א יעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר
  דף הבית               לתרומות - בנק הדואר ח"ן  20033243                     צור קשר                
Homepage Israel Postal Bank Donate 20033243 Contact Us
השיעורים באתר לע"נ חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
חזרה לשער ראשית חכמה השיעור לזכות ורפואת יעקב בן דינה
שער היראה פרק שלישי שיעור ל"ה - אודיו מקורות
 


השיעור לעילוי נשמת מרת לורט שמחה בת יעקב ז"ל

משך זמן השיעור - 33:25 דקות מגיד השיעור הרב נ. צחור
הוקלט בביה"ד אור שלום הורדת השיעור בגרסת MP3 לחץ כאן
נתקלת בבעיה? דווח לנו כל הזכויות שמורות לבית המדרש אור שלום

ולברכת זרע של קיימא

למסעוד אשר ערן בן מרים

ולאה בת שרה
עוד בחינה ב' כאשר ישפיע לו הקב"ה עושר עוד וכבוד ונכסים ובנים וכיוצא מטובות העולם הזה, יש לו לירא שמא יגרום החטא, כמו שאמרו ביעקב אבינו ע"ה (בראשית לה, ז), ויירא יעקב, ופירשו רבותינו ז"ל (ברכות פ"ק ד, א) שאמר שמא יגרום החטא, זה לשונם, דרבי יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא, כדתניא (שמות טו, ט), עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית, עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה, עד יעבור עם זו קנית, זו ביאה שניה. מכאן אמרו חכמים ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע אלא שגרם החטא, עכ"ל. ודע שענין יראה זו שפי' שמא יגרום החטא הוא ענין הפגם במדה ההולכת עמנו בגלות, ולזה הביא ראיה מהברייתא שבימי עזרא גרם החטא, וגרמת החטא היה מפני שפגמו בנשים נכריות, ולזה הביא זו הברייתא ללמדנו סוד גרימת החטא באיזה מקום פוגם, כדפירש רשב"י בפרשת כי תשא (זוהר קצד). וענין החטא פוגם כאן כדפירש רשב"י בפרשת ויקרא (שם כ) בפסוק) תהלים), חטאתי אודיעך. ובזה יובן יראת שמא יגרום החטא שפירש רשב"י בפרשת בראשית (שם יב) זה לשונו, אמר רבי אלעזר לא אצטריך לאתנשי יראה בכל פקודין כל שכן בפקודא דא אצטריך יראה לאתדבקא בהאי איך אתדבקא, אהבה איהי בסטרא חד טב כמא דאתמר דיהב עותרא וטב אורכא דחיי בני ומזוני כדין אצטריך לאתערא יראה ולמדחל דלא יגרום חובה, ועל דא כתיב (משלי כח), אשרי אדם מפחד תמיד, בגין דהא כליל יראה באהבה, והכי אצטריך בסטרא אחרא דדינא קשיא לאתערא ביה יראה כד חמי דדינא קשיא שריא עלוי כדין יתער יראה וידחל למאריה כדקא יאות, ולא יקשה לביה, ועל דא כתיב, ומקשה לבו יפול ברעה, בההוא סטרא אחרא דאקרי ראה אשתכח יראה דאתאחדת בתרין סטרין ואתכלילת מנייהו, ודא איהי אהבה שלימתא כדקא יאות, עכ"ל. ואמנם מה שאמר לא אצטריך לאתנשי יראה וכו', מבואר לעיל בעמוד הקודם שאמר בראשית שנרמז שם יראה שזו היא פתח ושער לכל המצות, ואמר שהיראה היא שמא יגרום החטא הוא הסוד שרמזתי: