ברוכים הבאים בשם ה'

 

לרשימת ספרי הרב להורדה  - לחץ כאן

     
       רשימת ספרי הרב משה צוריאל  
  שם הספר  
1 אוצר עבודת ה' (מצורף לאוצרות המוסר) - בעניין קדושת האיברים ומצוותיהם לפי מתכונת ספר חרדים  
2 אוצרות אגדה 2 כרכים- הפניות לספרים המבארים אגדות התלמוד  
3 אוצרות האמונה - לקט להפניית מקורות למאה ספרים על נושאי יסוד ביהדות  
4 אוצרות הגר"א - מפתחות לכל ספריו במוסר השקפה ואמונה עם בירורים בענייני הלכה ועיונים בשיטותיו והנהגותיו  
5 אוצרות הכתב והקבלה - ר' יעקב צבי מקלנברג, בענייני מוסר אמונה ודעות,מפתחות  
6 אוצרות המהר"ל - מפתחות עניינים למרבית ספריו עם סיכום תפיסת עולמו בעניינים יסודיים של התורה והיהדות  
7 אוצרות המוסר 2 כרכים - לקט דברי מחשבה מוסר דעות ויראת שמים  
8 אוצרות המלבי"ם - מפתחות לספריו בענייני מוסר אמונה ויראת ה' בנגלה ובנסתר עם עבודת איסוף במספר עניינים מרכזיים  
9 אוצרות הנצי"ב - רעיונות והדרכות מתוך ספריו עם מפתחות לכל ספריו במוסר השקפה אמונה  
10 אוצרות הראי"ה 5 כרכים - מפתחות לכל ספרי וכתבי הראי"ה עם לקט מאמרים וביאורים דבריו  
11 אוצרות הרב יצחק אברבנאל - לקט מוסר השקפה ודעות מכל ספריו, עם מפתחות  
12 אוצרות הרמב"ם - מוסר השקפה ודעות מכל ספרי הרמב"ם שבהם שינה או הוסיף על המפורש בחז"ל עם מפתחות הלכה בספרים אלו  
13 אוצרות הרמח"ל - מפתחות לכל ספריו בענייני נגלה ונסתר עם מפתחות לפסוקים ומאמרי חז"ל עליהם התבסס בספריו  
14 אוצרות התורה 2 כרכים - שיחות מוסר לפי סדר הפרשיות וחגי ישראל עם פירושים למסורה (שנמסרו מפי עזרא הסופר) לתורה  
15 אוצרות רבי צדוק הכהן מלובלין - מפתחות עניינים לחמשה עשר ספריו  
16 אוצרות רש"ר הירש - לקט רעיונות והסברים מספריו  
17 אור התורה - ביאור לדרכי הגימטריות, עם דוגמאות משמונה עשרה מחברים שונים  
18 בית יחזקאל ספר ראשון - קדושת האיברים  
19 בית יחזקאל ספר שני - מוסר השקפה והלכות דעות  
20 דרישת ציון - ענייני אהבת ארץ ישראל ומצוות ישוב הארץ ע"פ פרשיות השבוע עם סיכום דברי גדולי הדורות בעניינים אלו  
21 1. הדר התורה - מבוא מקיף בעניין חשיבות לימוד תורה בגימטריאות ואלפי גימטריאות מחידושי הצדיק ר' עזרא קינוולד זצ"ל  
22 הן עם לבדד ישכון - דברי עידוד להבדל מדרכי הנכרים ולהיזהר מהערב רב  
23 הערב רב - שיחות שהרב נתן בגוש קטיף לפני הגירוש (תשס"ה)  
24 לקט אהבת התורה - בענייני לימוד התורה לפי סדר הפרשיות בפשט,רמז,דרש וסוד עם מאמר בעניין דרכי הגימטריות  
25 לקט מהגיוני התורה 2 כרכים - על אגדות הש"ס  
26 לקט פירושי אגדה 4 כרכים - לקט פירושים מתוך יותר ממאה ועשרים ספרים המבארים אגדות חז"ל שבש"ס ומדרשים עם ביאורי אגדות הש"ס מהמחבר  
27 מבוא מורחב לספר חמדת הימים - סתירת טענותיהם של כל מתנגדי ופוסלי הספר בדורות הקודמים ובדורנו עם סיכום ותוכחה נגד בעלי המחלוקת ומשכתבי ההיסטוריה, ולספר עצמו הערות מרובות ומפתחות עניינים  
28 מגדל עוז - לקט מפתחות ליותר ממאה ספרי יסוד בקבלה ומוסר  
29 מלא כל הארץ כבודו - 2 כרכים - עיון בחכמה הנפלאה שהטביע הקב"ה בבריאה, כפי הדרכת הרמב"ם, למען נלמד ליראה ולאהבה את הקב"ה  
30 מסורת סייג לתורה - כל הסימנים של מסורה של כתב מלא וכתב חסר במקרא  
31 נמשל של המלך - פירוש על כל מלת "מלך" שבמגילת אסתר  
32 נפלאים מעשיך - חיבור המפרט כמה מן פלאי הקב"ה בניהול טבע גוף האדם  
33 ספרי ליקוטים ומפתחות של דברי גדולי ישראל  
34 פניני הראי"ה - תורת הראיה על פרשיות השבוע  
35 ציון במשפט תיפדה - עידוד ללימוד תלמוד הירושלמי  
36 קונטרס ארץ חמדה ראשון - דן בענייני ארץ ישראל ועם ישראל עם דברי חיזוק והתעוררות לרגל משבר הסכמי אוסלו  
37 קונטרס ארץ חמדה שני - דן בענייני ארץ ישראל,הגאולה,המלחמה על ירושלים ועוד שלל נושאים
38 קונטרס סגולות (מצורף לאוצרות המוסר) - סגולות שלמדו חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי מדרשים ועוד.סגולות שעליהם אפשר לסמוך בניגוד ל"מחלקי סגולות" למיניהם  
39 שובו אלי - תיקון המידות בארבעים הימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, נדפס עם הספר "ארבעים ושמונה מידות", בעניין המידות שהתורה נקנית בהם ללימוד בימי ספירת העומר לפני "קבלת התורה"  
     
  חזור לראש העמוד   TOP OF PAGE  
  ספרי קבלה ומוסר שהרב ערך מחדש וההדיר
ערך מבואות מורחבים, וכן מפתחות, וציין מהם המקורות לדברי המחברים מהתנ"ך ומכל דברי חז"ל
 
40 גליא רזא - לר' אברהם תלמידו של האריז"ל  
41 ויקהל משה - ר' משה מפראג  
42 טוב הארץ - לר' נתן שפירא מגורי האריז"ל  
43 יין לבנון - להנ"ל על פרקי אבות (מבוא, הערות, ומפתחות)  
44 מגן דוד - סוד כ"ב אותיות התורה  
45 מגיד מישרים- למהר"י קארו, מפתחות עניינים וציון לאיזה פרשה מדובר  
46 מחברת הקודש - כוונות התפילה לכל השנה  
47 מצ"ת שימורים - סודות של הלכות מזוזה ציצית ותפילין לר' נתן שפירא הנ"ל  
48 מצודות דוד - טעמי המצוות לרדב"ז  
49 מקדש מלך, 5 כרכים -  לר' שלום בוזגלו, עריכת מפתחות לביאוריו על הזוהר  
50 ספר המדות - של הרב נפתלי הירץ ויזל (מבוא, הערות, ומפתחות)  
51 ספר יצירה - מפתחות לביאור הגר"א לספר יצירה  
52 ספר תיקונים מזוהר חדש - מפתחות לביאור הגר"א על ספר זה  
53 ספר תקוני זהר - מפתחות לביאור הגר"א על ספר זה  
54 סתרי רבינו בחיי - על התורה  
55 עבודת קודש - לר' מאיר אבן גבאי  
56 עמק המלך - לר' נפתלי בכרך מגורי האריז"ל  
57 פרדס רימונים - לר' משה קורדוברו  
58 שבעה מאורות - ספרי מקובלים קדמונים (רמ"ק, ר' יעקב צמח, ר' משה זכות, ר' מאיר ביקייאם, ר' משה דוד וואלי)  
59 שפע טל – ר' שבתי שפטיל הורוויץ, מפראג, ביאור פשטני לקבלה  
60 תקט"ו תפילות לרמח"ל- הערות רבות ומועילות (מהדורת מכון רמח"ל)  
     
  חזור לראש העמוד   TOP OF PAGE  
  כל הזכויות שמורות למוסדות אור שלום